Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Wniosek o dofinansowanie do pobrania w Dziale lub ze strony internetowej www.bip.mopr.szczecin.pl
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy – dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).
 3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 4. Oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę, wystawionego czytelnie i w języku polskim, zawierającego informację o rodzaju posiadanych schorzeń oraz wyraźne wskazanie do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.
 5. Faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego na:
  • wnioskodawcę,
  • rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka),
 6. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Forma załatwienia
Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia
Do miesiąca od daty zatwierdzenia planu podziału środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy

Podstawa prawna

 1. Art.35 a ust. 1 pkt. 7 lit. „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.)

Uwagi
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 40% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Pomocy udziela
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, tel. 091/46-46-151

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecingodziny urzędowania : od 7.30 – 15.30

Dane teleadresowe:

sekretariat 91 48-57-601
informacja 91 48-57-500
e-mail sekretariat@mopr.szczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *